Pranešėjų apsauga


Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 


Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl: 

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; 
 • kitų pažeidimų. 


Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu. 


Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti: 

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas; 
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas, kuriame nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje. 


Pranešimą apie tai, kad atitinkamoje UAB „MANTINGA GROUP“ bendrovių grupės bendrovėje (toliau – Bendrovė) galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, 
turi teisę pateikti: 

 • asmuo, kurį su atitinkama Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai, 
 • arba asmuo, kurį su atitinkama Bendrove sieja ar siejo sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.), 
 • arba asmuo, kurį su atitinkama Bendrove sieja ar siejo įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, 
 • arba savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, 
 • arba akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), 
 • arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.


Bendrovės vadovo įsakymu yra patvirtinta Pranešimų apie pažeidimus pateikimo ir jų nagrinėjimo tvarka (toliau – Tvarka), kuri nustato informacijos apie pažeidimus teikimą Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu administravimą ir pranešimų priėmimo, pateiktos informacijos registravimo, perdavimo nagrinėti, tyrimo ir pranešėjo informavimo tvarką.  Su Tvarka galite susipažinti čia ( UAB „Mantinga group“UAB „Mantinga logistics“UAB „Mantinga“UAB „Mantinga Services“UAB „Mantinga Bakery & Food Solutions“).  
Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą Bendrovei teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą  (parsisiųsti formą galite čia). 


Teikiant laisvos formos pranešimą, jame turi būti nurodyta:

 1. Kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 2. Sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 3. Pranešančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
 4. Jei įmanoma, bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius;
 5. Tai, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis. 


Asmeniui, pateikusiam pranešimą apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: 1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą; 2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmuo pranešimą gali pateikti atitinkamai Bendrovei, vienu iš nurodytų būdų:

UAB „MANTINGA GROUP“:

 1. Atsiųsdamas Pranešimą Bendrovei paštu adresu (Stoties g. 51, Marijampolė). Jei Pranešimas siunčiamas paštu, jis turi būti pažymėtas tokiu užrašu ant voko: „Pranešimas apie pažeidimą, skirtas Atsakingam UAB „MANTINGA GROUP“ darbuotojui, turi būti pristatytas asmeniškai, neatplėšti“;
 2. Bet kuriuo metu (darbo ir ne darbo laiku) atsiųsdamas Pranešimą Bendrovės vidiniu kanalu - elektroninio pašto adresu praneskMG@mantinga.lt


Bendrovės paskirtas asmuo administruoti vidinį pranešimų kanalą ir atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą – personalo vadovė Edita Velioniškienė, o jai nesant darbe (dėl ligos, atostogų ar kitų priežasčių) – personalo vadovė Edita Vilkelienė.


Uždaroji akcinė bendrovė „MANTINGA“:

 1. Atsiųsdamas Pranešimą Bendrovei paštu adresu (Stoties g. 51, Marijampolė). Jei Pranešimas siunčiamas paštu, jis turi būti pažymėtas tokiu užrašu ant voko: „Pranešimas apie pažeidimą, skirtas Atsakingam UAB „MANTINGA“ darbuotojui, turi būti pristatytas asmeniškai, neatplėšti“;
 2. Bet kuriuo metu (darbo ir ne darbo laiku) atsiųsdamas Pranešimą Bendrovės vidiniu kanalu - elektroninio pašto adresu pranesk@mantinga.lt


Bendrovės paskirtas asmuo administruoti vidinį pranešimų kanalą ir atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą – personalo projektų vadybininkė Giedrė Stankevičienė, o jai nesant darbe (dėl ligos, atostogų ar kitų priežasčių) – personalo vadybininkė Kristina Mačenskienė.


UAB „Mantinga Logistics“:

 1. Atsiųsdamas Pranešimą Bendrovei paštu adresu (Sasnavos g. 18, Marijampolė). Jei Pranešimas siunčiamas paštu, jis turi būti pažymėtas tokiu užrašu ant voko: „Pranešimas apie pažeidimą, skirtas Atsakingam UAB „MANTINGA LOGISTICS“ darbuotojui, turi būti pristatytas asmeniškai, neatplėšti“;
 2. Bet kuriuo metu (darbo ir ne darbo laiku) atsiųsdamas Pranešimą Bendrovės elektroninio pašto adresu praneskML@mantinga.lt


Bendrovės paskirtas asmuo administruoti vidinį pranešimų kanalą ir atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą – vyriausioji buhalterė Jolanta Kavaliauskienė, o jai nesant darbe (dėl ligos, atostogų ar kitų priežasčių) – Ieva Žemaitė.

 

UAB „Mantinga Services“

 1. Atsiųsdamas Pranešimą Bendrovei paštu adresu (Stoties g. 51, Marijampolė). Jei Pranešimas siunčiamas paštu, jis turi būti pažymėtas tokiu užrašu ant voko: „Pranešimas apie pažeidimą, skirtas Atsakingam UAB „MANTINGA SERVICES“ darbuotojui, turi būti pristatytas asmeniškai, neatplėšti“;
 2. Bet kuriuo metu (darbo ir ne darbo laiku) atsiųsdamas Pranešimą Bendrovės elektroninio pašto adresu praneskMS@mantinga.lt.

Bendrovės paskirtas asmuo administruoti vidinį pranešimų kanalą ir atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą – veiklos ir turto skyriaus vadovas Linas Marušauskas, o jam nesant darbe (dėl ligos, atostogų ar kitų priežasčių) – statybų ir eksploatacijos vadovė Jūratė Leškevičenė.

 

UAB „Mantinga Bakery & Food Solutions“

 1. Atsiųsdamas Pranešimą Bendrovei paštu adresu (Stoties g. 51, Marijampolė). Jei Pranešimas siunčiamas paštu, jis turi būti pažymėtas tokiu užrašu ant voko: „Pranešimas apie pažeidimą, skirtas Atsakingam UAB „MANTINGA BAKERY & FOOD SOLUTIONS“ darbuotojui, turi būti pristatytas asmeniškai, neatplėšti“;
 2. Bet kuriuo metu (darbo ir ne darbo laiku) atsiųsdamas Pranešimą Bendrovės elektroninio pašto adresu praneskMBFS@mantinga.lt.

Bendrovės paskirtas asmuo administruoti vidinį pranešimų kanalą ir atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą – eksporto vadybininko asistentė Birutė Žideckienė, o jai nesant darbe (dėl ligos, atostogų ar kitų priežasčių) – eksporto vadybininko asistentė Irma Kušlienė.

 


Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, teisinės gynybos priemonės, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių, kaip nurodyta Įstatymo 11 straipsnio 3, 5 dalyse: 

 • Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per Bendrovės vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis pateikia pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.
 • Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas ir Įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys (pranešėjo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems įstaigoje arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens šeimos narys, giminaitis, kolega) dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. 


Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, teises ir garantijas bei atsakomybės už informacijos atskleidimą netaikymą, kaip nustatyta Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje: 

 • Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Įstatyme nustatyta tvarka.
 • Kai informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo Įstatyme nustatyta tvarka pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, banko paslapties, konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus Įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nurodytą išimtį dėl viešai informacijos apie pažeidimą teikimo, taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas kompetentingai institucijai prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams ir Europos Sąjungos teisei.
 • Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
 • Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.
 • Jeigu informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo informaciją pateikė anonimiškai, Įstatymo 8 straipsnyje nustatytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės taikomos tais atvejais, kai jo tapatybė buvo atskleista ir būtina jį apsaugoti nuo neigiamo poveikio.
 • Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Pagrindinės asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 1. saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
 2. konfidencialumo užtikrinimas;
 3. draudimas daryti neigiamą poveikį;
 4. teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 5. teisė gauti kompensaciją;
 6. nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 7. atleidimas nuo atsakomybės;
 8. teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo;
 9. kitos teisės, garantijos, numatytos Įstatyme bei Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše. 


Pranešimai pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą:
 

 • 2020-2023 m. Bendrovėse pranešimų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą nėra gauta.