PRIVATUMO PRANEŠIMAS

 

Bendrosios nuostatos

UAB „Mantinga Group“ (juridinio asmens kodas 305572684, buveinės adresas: Stoties g. 51, LT-68261 Marijampolė, Lietuva, tel. Nr.: +370 343 98 122, el. p.: info@mantinga.lt.) įmonių grupė pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai žiūri į su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus ir imasi visų būtinų priemonių duomenų subjektų privatumo saugumui užtikrinti.

Šis privatumo pranešimas numato, kaip Mantinga įmonių grupė (toliau – Mantinga ir /ar Bendrovė) tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas);
 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);
 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;

 

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Kaip surenkame Jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes Jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Mantinga tvarko duomenis:

 • Gautus tiesiai iš Duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, pasirašote su mumis bendradarbiavimo sutartis, ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą kandidatuojant į laisvas darbo vietas;

 

 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t.y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t.y. bankų, viešai prieinamų registrų, kredito biurų (pvz. UAB „Creditinfo“), draudimo bendrovių, darbo biržos ir kt.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Duomenų rinkimo tikslas

Teisinis duomenų rinkimo pagrindas

Asmens duomenų kategorijų aprašas

Duomenų saugojimo terminai

Sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas

Sutarties vykdymas BDAR 6 skyrius 1 d. b punktas

Vardas, pavardė, telefonas gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento nr, indv. V. Paž nr., asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas, susirašinėjimų turinys ir juose pateikiama informacija 

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Eksporto  užsakymų vykdymas

Sutarties vykdymas BDAR 6 skyrius 1 d. b punktas

Kliento ar jo atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (jei fizinis asmuo), telefonas, el. paštas, adresas
Vairuotojo vardas, pavardė, telefonas, transporto priemonės valstybinis numeris

10 metų

Užsakymų vykdymas Lietuvoje

Sutarties vykdymas BDAR 6 skyrius 1 d. b punktas

Kliento ar jo atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (jei fizinis asmuo), telefonas, el. paštas, adresas

10 metų

Užsakymų vykdymo analitika

Sutarties vykdymas BDAR 6 skyrius 1 d. b punktas

Kliento pavadinimas ir kodas (vardas, pavardė, asmens kodas, jei fizinis asmuo), adresas

5 metai

Skolų administravimas

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vardas, pavardė, telefonas gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento nr, indv. V. Paž nr., asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas 

10 metų

Klientų sąskaitų faktūrų apskaita

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vardas, pavardė, telefonas gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento nr, indv. V. Paž nr., asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas 

10 metų

 Tiekėjų paieška

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vardas, pavardė, telefono Nr., adresas,  pareigos, el. paštas, nuotrauka.

5 metai

Sutarčių su žaliavų/paslaugų tiekėjais sudarymas ir vykdymas

Sutarties vykdymas BDAR 6 skyrius 1 d. b punktas

Vardas, pavardė, parašas, telefono nr., banko rekvizitai, asmens dokumento nr., indv. V. Paž nr., asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas, pareigos. 

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Tiekėjų sąskaitų faktūrų apskaita

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vardas, pavardė, telefonas gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento nr, indv. V. Paž nr., asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas 

10 metų

Tiekėjų rizikos vertinimas pagal BRC maisto standarto reikalavimus

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vardas, pavardė, parašas, telefonas, el. paštas, pareigos

3 metai

Skundų ir užklausų nagrinėjimas

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Kontaktiniai duomenys, kreipimosi turinys

5 metai po atsakymo į užklausą

Kokybės skambučių centro veiklos administravimas

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Kontaktiniai duomenys, kreipimosi turinys, skambučio metaduomenys

3 metai

Vykdant reklaminę veiklą, bei formuojant reklamos auditoriją socialiniuose tinkluose

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vartotojo vardas

Lieka socialiniame tinkle

Naujienlaiškių siuntimas tiesioginės rinkodaros tikslais

Sutikimas, Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. a, f punktai

El. pašto adresas, naujienlaiškių skaitomumo statistika, atidarymų skaičius, laikas, data

Iki sutikimo atšaukimo arba 3 metai

Loterijų organizavimas socialiniuose tinkluose

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vardas, pavardė, telefono numeris, adresas

Iki tol kol išdalinami prizai laimėtojams, nuo 1- 3 mėn.

Kandidatų į laisvas darbo vietas atranka

Sutikimas, Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. a, f punktai

Vardas, pavardė, gimimo data, išsilavinimas, šeimyninė padėtis, darbinė patirtis, kontaktinė informacija, gyvenimo aprašymas, cv pateikimo data, pomėgiai, sugebėjimų testo rezultatai

Iki atrankos pabaigos, jei duotas sutikimas- 2 metai po atrankos pabaigos

Mantinga teritorijos filmavimas, turto apsaugos, maisto saugos, incidentų darbo vietoje prevencijos ir tyrimo tikslais

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Visa informacija gauta filmuojant asmenį, be garsinio įrašo

14 dienų, nebent  duomenys naudojami kaip įrodymai incidentų tyrimuose arba ikiteisminiuose tyrimuose

 

Bendrovės marketingo politika

Mantinga naujienlaiškius, pasiūlymus ar kitą naudingą informaciją (toliau – pranešimai) gaunate todėl, kad  esate Mantinga verslo klientas arba potencialus klientas, arba minėtų subjektų atstovas.  Remdamasi savo teisėtu interesu vystyti veiklą ir vykdyti tiesioginę rinkodarą,  Mantinga tvarko Jūsų kontaktinius duomenis (el. paštą ir verslo tipą) tam, kad siųstų pranešimus.

Šių pranešimų galite bet kada atsisakyti, paspaudę parinktį „Unsubscribe from the list“.

Išsiuntę pranešimus gauname statistinę informaciją apie tai, ar atsidarėte el. laišką, kuriuo siunčiamas pranešimas. Tokią statistinę informaciją sekame remdamiesi mūsų teisėtu interesu vertinti siunčiamos komunikacijos efektyvumą ir, atsižvelgiant į tai, pagerinti vykdomą komunikaciją.

Jūsų duomenis gali matyti mūsų darbuotojai, atsakingi už tiesioginės rinkodaros vykdymą, ir žemiau nurodyti mūsų partneriai (el. pašto pranešimų siuntimo paslaugos teikėjas; pranešimų skaitomumo sekimo paslaugos tiekėjas; partneriai atsakingi už tiesioginės rinkodaros vykdymą), kiek tai būtina atitinkamų paslaugų teikimo tikslais.

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovei gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Mantinga įmonių grupės viduje vidaus administravimo, sutarčių vykdymo ar prievolių įgyvendinimo tikslais gali dalintis darbuotojų, tiekėjų ar klientų asmens duomenimis išskirtinai atvejais, kai tai yra teisėta bei pagrįsta taikant teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindus bei remiantis teisėto asmens duomenų tvarkymo principais.

Duomenims tvarkyti Mantinga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Mantinga asmens duomenų politikoje.

Pateikiame Mantinga pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • Mantinga įmonių grupės įmonėms;
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • bankams, transporto organizacijoms ar kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, jei sudaromi mūsų tarpusavio sandoriai reikalauja bankų finansavimo, krovinio pervežimo ir (ar) kito tipo paslaugos suteikimo;
 • notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.

Duomenų perdavimas į Trečiąsias valstybes arba tretiesiems asmenims

Kai kurie mūsų pasirinkti partneriai (el. pašto pranešimų siuntimo paslaugos teikėjas; pranešimų skaitomumo sekimo paslaugos tiekėjas; partneriai atsakingi už tiesioginės rinkodaros vykdymą, socialinių tinklų platformos tiekėjai) yra JAV įmonės, kurios taip pat gali tvarkyti Jūsų duomenis, kaip bendrieji duomenų valdytojai. Šios įmonės yra įsipareigojusios taikyti asmens duomenų tvarkymo saugumo ir teisėtumo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus.

Rekomenduojame susipažinti ir su mūsų partnerių pateiktais privatumo pranešimais:

Socialinių tinklų administratorių privatumo pranešimai:

Facebook: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation;

Facebook slapukų politika: https://lt-lt.facebook.com/policies/cookies/;

Instagram duomenų politika: https://help.instagram.com/155833707900388;

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

Pranešimų siuntimo ir statistikos sekimo paslaugos tiekėjų privatumo pranešimai:

UAB „MailerLite“: https://academy.mailerlite.com/pages/privacy?_ga=2.67791697.1925490008.1648720551-716968670.1648720551.

Google Analytics:  https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

“Google Inc.“ taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Mantinga yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi ENISA gairėmis, gerosiomis informacinės saugos praktikomis, VDAI parengtomis gairėmis bei rekomendacijomis.  

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T.y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei  nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei  manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.

5. Teisė į duomenų perkelimą. T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi Mantinga teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.

7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį; 

8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. tiesioginės rinkodaros pranešimų galite bet kada atsisakyti, paspaudę parinktį „Unsubscribe from the list“.

9. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Mantinga gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

 

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Savo teises galite įgyvendinti:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu asmensduomenys@mantinga.lt. Prašymas turi būti pasirašytas galiojančiu el. parašu arba  prie prašymo turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens dokumento kopija, tam, kad galėtume įsitikinti jūsų tapatybe.
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Stoties g. 51, Marijampolė, Lietuva, nurodant, kad laiškas skirtas duomenų apsaugos pareigūnui. Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija patvirtinta notaro.

 

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

 

Išskirtiniais atvejais, kilus įtarimams dėl duomenų subjekto tapatybės, pasiliekame sau teisę paprašyti papildomos informacijos, kuri mums padėtų įsitikinti besikreipiančio asmens tapatybe, pvz. atsakyti į papildomus klausimus, susijusius su mūsų bendradarbiavimu, pateikti notaro patvirtintus dokumentus ir kt.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

 

Mantinga turi teisę atsisakyti nagrinėti duomenų subjekto prašymą, jei nustatytų, jog prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio.

 

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Mantingoje iškiltų klausimų, įskaitant pranešimus apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus, maloniai prašome kreiptis į Mantinga duomenų apsaugos pareigūną bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Kokius slapukus ir kaip naudojame?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas

Savininkas

Slapuko pobūdis

Galiojimo laikas

Duomenų tvarkymo tikslas

_gid

.mantinga.lt

analitinis

24 val.

Užregistruoja unikalų ID numerį, naudojamą generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naršo interneto svetainėje. Naudojamas Google Analytis įrankio.

_gat

.mantinga.lt

sesijos

10 min.

Užklausų skaičiui riboti skirtas slapukas, kurį naudoja lankomumo analizės įrankis "Google Analytics"

_ga

.mantinga.lt

analitinis

2 val.

Užregistruoja unikalų ID numerį, naudojamą generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naršo interneto svetainėje. Naudojamas Google Analytics įrankio

vuid

.vimeo.com

funkcinis

2 metai

Puslapio funkcionalumo

lu

facebook.com

reklaminis

7981 metai

Kontroliuoja vartotojo prisijungimo procesą

laravel_session

.mantinga.lt

sesijos

2 val.

Sesijų identifikavimo

Pateikiame puslapyje naudojamų žymenų sąrašą:

Šaltinio URL

Savininkas

Tipas

Galiojimo laikas

file://connect.facebook.net/en_US/sdk.js%23xfbml=1&version=v2.5&appId=591835847632003

CONNECT.FACEBOOK.NET

Script

24 val.

https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js

WWW.GOOGLE-ANALYTICS.COM

Script

24 val.

https://www.google-analytics.com/analytics.js

WWW.GOOGLE-ANALYTICS.COM

Script

24 val.

https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/j-GHT1gpo6-.js

STATICXX.FACEBOOK.COM

lframe

24 val.